Địa chỉ: Lê Lợi - Kiến Xương - Thái Bình
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhà trẻ 25- 36 tháng
  • Điện thoại:
   0335 209 772
 • Phạm Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy nhóm 19- 24 tháng
  • Điện thoại:
   0978 722 770
  • Email:
   phamthithuy1989@gmail.com
 • Lê Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy 19-24 tháng
  • Điện thoại:
   0904 415 062
  • Email:
   lethihanhluong1992@gmail.com
 • Lê Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy 25- 36 tháng
  • Điện thoại:
   0134 736 653
 • Lương Thị Thanh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy 25- 36 tháng
  • Điện thoại:
   0947 328 869
  • Email:
   luonghoabac1979@gmail.com
 • Lê Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy 25- 36 tháng
  • Điện thoại:
   0988 410 923
  • Email:
   lethihacuong1987@gmail.com
 • Lương Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy 3 tuổi
  • Điện thoại:
   0386 681 163
  • Email:
   binhtrien1979@gmail.com
 • Phạm Thị Doanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy 3 tuổi
  • Điện thoại:
   0385 663 096
  • Email:
   phamthidoanh1974@gmail.com
 • Lương Thị Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy 3 tuổi
  • Điện thoại:
   0366 912 089
  • Email:
   luongngocanh1979@gmail.com
 • Đoàn Thị Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy 4 tuổi
  • Điện thoại:
   0387 943 035
  • Email:
   doanchichien1993@gmail.com
 • Phan Thị Tám
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy 4 tuổi
  • Điện thoại:
   0383 351 960
  • Email:
   phantamtiep1966@gmail.com
 • Phanung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy 4 tuổi
  • Điện thoại:
   0384 268 850
  • Email:
   phandung1979@gmail.com